Minister blok verbiedt publicatie interview topambtenaar
Javascript is uitgeschakeld

Minister Blok verbiedt publicatie interview topambtenaar

Geplaatst: 29-09-2014
Minister Blok verbiedt publicatie interview topambtenaar
Beeld: Nadine Maas

De hooggestemde ambities van de Rijksoverheid om minder energie te gebruiken krijgen een vervelende bijsmaak. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst verbiedt de publicatie van een interview met directeur-generaal Wonen en Bouwen Mark Frequin in het vakblad Bouwformatie. De minister is vooral ontstemd over het begeleidend redactioneel commentaar, waarin wordt aangetoond dat de besluitvorming over de nieuwe isolatie-eisen voor nieuwbouwwoningen is gebaseerd op ondeugdelijk onderzoek.

De minister heeft de directeuren Max de Jong en Jourdain Martens van het blad op het matje geroepen en bij monde van directeur-generaal Mark Frequin gedreigd ‘alles te zullen doen om Bouwformatie, binnen en buiten het ministerie de voet dwars te zetten’ indien zij toch tot publicatie overgaat. Frequin uitte dit dreigement in aanwezigheid van de woordvoerder van de minister en van twee leden van de redactieadviescommissie. Dat het de minister zelf is die publicatie wil tegenhouden, blijkt uit de eerdere mededeling aan interviewer Dolf Dukker ‘dat Blok elke te publiceren letter over wat er in zijn ministerie is gezegd eerst wil lezen’. De directie is niet voor het dreigement gezwicht. Het nummer is inmiddels gedrukt en wordt deze week verspreid.

In het redactioneel commentaar wordt aangetoond wat er niet deugt van de beweringen van Frequin over de afgezwakte aanscherping van de isolatie-eisen voor nieuwbouwwoningen. Tot twee keer toe is door de directeur-generaal aantoonbaar onjuiste informatie verstrekt aan de redactie. Nadat Bouwformatie de topambtenaar confronteerde met deze onjuistheden ontstak hij in woede.

Het artikel maakt duidelijk dat de onderzoeken en voorstellen waarop Blok zijn beslissing heeft genomen grove fouten bevatten. Op onjuiste gronden is afgeweken van de eerdere toezegging van toenmalig minister Spies om de isolatie-eisen vanaf 1 januari 2015 met 40 procent te verhogen. Daarnaast wordt duidelijk gemaakt dat de bij Bouwen en Wonen betrokken Kamerleden in onwetendheid zijn gelaten over cruciale informatie bij de besluitvorming.

Jacques Monasch (PvdA), Carola Schouten (ChristenUnie) en toenmalig SP-Kamerlid Paulus Jansen bleken desgevraagd niet op de hoogte van reeds genomen beslissingen van Blok dat er wordt afgeweken van het eerder genomen besluit tot aanscherping van de isolatie-eisen. Zelfs Ed Nijpels die het Energie-akkoord als voorzitter van de Borgingscommissie moet bewaken, was hierover niet geinformeerd en uitte in een eerder interview in Bouwformatie felle kritiek op de verlaging van de isolatie-eisen.

Voormalig Tweede Kamerlid Paulus Jansen, nu wethouder in Utrecht en tevens de indiener van de eerder aangenomen Kamermotie voor zwaardere isolatie-eisen, geeft aan dat de onderzoeksrapporten die de afzwakking van isolatie-eisen moeten rechtvaardigen ‘doorgestoken kaart zijn’.

De minister komt met de verlaging van de eisen tegemoet aan de wensen van de bouwlobby die is verenigd in het ‘Lente-akkoord energiezuinige nieuwbouw’, te weten Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, Aedes en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zelf. Jourdain Martens, directeur/uitgever van Bouwformatie: ‘In juni 2012 heeft toenmalig minister Spies de Tweede Kamer de verzekering gegeven om per 1 januari 2015 over te gaan tot invoering van 40 procent zwaardere isolatie-eisen, om hiermee toe te werken naar de eis dat per 2020 alle nieuwe gebouwen energieneutraal moeten zijn. Aanvankelijk wenste de Kamer dat de isolatie-eis al vanaf 2013 zou gelden. Maar onder zware druk van de bouwlobby, die bang was voor kostenverhoging, heeft Spies de bouwsector twee jaar extra de tijd gegeven om aan de nieuwe regels te wennen.’

Ondanks deze toezegging hebben de ondertekenaars van het Lente-akkoord de minister verzocht hiervan af te zien, hetgeen naar nu blijkt ook door de minister is gehonoreerd. Martens hierover: ‘De ondertekenaars van het Lente-akkoord schermen met een rapport waarin staat dat hun voorstel niet onderdoet voor de aanvankelijke plannen, maar ze zeggen er niet bij dat dit innovatie remt en de problemen niet oplost, maar voor zich uit schuift. Dit hele proces stinkt, zowel de voorstellen, onderzoeken als politieke besluitvorming. Maar we mogen hierover geen kritische vragen stellen, want dan begint het ministerie direct te dreigen je het leven zuur te maken.'

Over de redenen van de afzwakking van de isolatie-eisen zegt Martens: ‘Verhoging van de thermische isolatie van met name de gevel betekent dat de aannemers anders moeten gaan bouwen. Veel bouwers zijn bang dat ze hierdoor voor hogere kosten komen te staan. Maar in plaats van innoveren en mee te helpen om de klimaatdoelstellingen te halen door energiezuinige woningen te bouwen trappen ze op de rem.’ Volgens Martens is dit de zoveelste poging van de bouwsector en de overheid om niet te hoeven investeren in innovatie en het ontwikkelen van energiezuinige gebouwconcepten, waardoor de consument uiteindelijk weer de dupe is. Ook Ed Nijpels zei in mei dit jaar in zijn interview met Bouwformatie dat maatregelen om energiezuinig te bouwen zichzelf uiteindelijk terugverdienen. Om daar aan toe te voegen: ‘Het wordt tijd dat bouwers en installateurs gaan denken aan de consument, in plaats van concentreren op elkaar.’

Overig Bouwnieuws

Koophuizen zijn opnieuw duurder geworden 22-02-2024
Recordomzet voor Arcadis, een derde meer winst 22-02-2024
Fataal ongeluk bij brug in aanbouw BAM 22-02-2024
Wachtlijst stroomnet explodeert door energietransitie 21-02-2024
Wonen wordt komende jaren duurder door klimaataanpassing 21-02-2024
'Zonder arbeidsmigrant minder betaalbare huizen' 20-02-2024
Herinrichting voormalig militair terrein begonnen 20-02-2024
Raad Rotterdam wil helderheid over braakliggend pretpark 20-02-2024
Omgevingswet levert nog geen grote problemen op 20-02-2024
Rijk houdt informatiesessies over bouw nieuwe kerncentrales 20-02-2024
 

Onze partners

  • ROCKWOOL
  • Roval Aluminium
  • Sterk Beton
  • Struyk Verwo Infra
  • Tonzon
  • Kingspan Unidek
  • VBI
Sluit deze advertentie